Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 2
4 5 10
11 12 15
18 20 23 24
25 27 29 30
2 4 5 7

 

 

Kompensacijos

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensacijos

Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją (toliau – Akademija) ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, kompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (631 str. 1 d.).

TAR pastaba. 631 straipsnio 1 dalies nuostata taikoma po 2016-07-01 pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis.

 

Maksimalius gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžius, priklausančius nuo vietovės, kurioje pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirti kariai, baigę Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, taip pat nuo kartu su jais gyvenančių šeimos narių, išskyrus sutuoktinį, skaičiaus, atsižvelgdama į gyvenamųjų patalpų nuomos rinkos kainas, tvirtina Vyriausybė (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. liepos 7 d. nutarimas Nr. 702 „Dėl maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos ir kompensuotinų persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų dydžių patvirtinimo ir persikėlimo (kelionės ir turto pervežimo) išlaidų apmokėjimo tvarkos nustatymo“).

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos kompensuojamos:

  • pagal profesinės karo tarnybos kario ir nuomotojo rašytine sutartimi nustatytą nuomos mokesčio dydį, neviršijant Vyriausybės patvirtintų maksimalių gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžių. Jeigu šeimoje yra du profesinės karo tarnybos kariai (sutuoktiniai), turintys teisę gauti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją ir tarnaujantys toje pačioje apskrityje, jiems kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, neviršijant tai tarnybos vietovei Vyriausybės nustatyto maksimalaus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžio. Jeigu šeimoje yra du profesinės karo tarnybos kariai (sutuoktiniai), turintys teisę gauti gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų kompensaciją ir tarnaujantys toje pačioje apskrityje, jiems kompensuojamos vienos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos, neviršijant tai tarnybos vietovei Vyriausybės nustatyto maksimalaus gyvenamosios patalpos nuomos išlaidų dydžio;
  • 6 metus nuo karių perkėlimo (rotavimo) į kitą apskritį ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį jie perkeliami (rotuojami) toje pačioje apskrityje, gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos jiems ir toliau kompensuojamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) į kitą apskritį ar paskyrimo į pareigas. Profesinės karo tarnybos karį perkėlus (rotavus) į kitą apskritį, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo.

 

Gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, nekompensuojamos, jeigu jie, jų šeimos nariai toje apskrityje turi nuosavybės teise priklausančias, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančias gyvenamąsias patalpas ar jų dalį ar per pastaruosius 5 metus yra jas perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo) arba jie laikinai apgyvendinti tarnybiniuose butuose.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (631 str.).

 

Kelionių išlaidų kompensacijos

Kariūnams kompensuojamos važiavimo visų rūšių motorinėmis transporto priemonėmis (išskyrus taksi) išlaidos kompensuojant bilietų įsigijimo išlaidas arba pagal krašto apsaugos ministro patvirtintą kelionės nuosavu transportu 1 km atlyginamų išlaidų dydį, atsižvelgiant į Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos (toliau – Akademija) viršininko įsakymu nustatytą nuvažiuojamą atstumą nuo Akademijos iki paskirties vietos ir atgal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimo Nr. 896 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“ 90 punkte nustatytais atvejais: vykstant į stažuotę ir atgal; vykstant atlikti praktikos ir atgal; mokantis kitose mokyklose, kai reikia vykti į tų mokyklų mokymo bazes ir atgal; vykstant į artimų giminaičių laidotuves ir atgal; karo gydytojo siuntimu vykstant į sveikatos priežiūros ar reabilitacijos įstaigą ir atgal; vykstant atostogų į gyvenamąją vietą ir atgal (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugpjūčio 10 d. nutarimas Nr. 896 „Dėl Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos statuto patvirtinimo“ (90 p.).

 

Važiavimo išlaidos kompensuojamos krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka. Kelionės nuosavu transportu 1 km atlyginamų išlaidų dydis – 0,06 Eur (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymas Nr. V-1261 ,,Dėl profesinės karo tarnybos karių, karių savanorių ir kitų aktyviojo rezervo karių, taip pat parengtojo rezervo karių, kariūnų ir karo prievolininkų, iki jie įstatymų nustatyta tvarka įgyja kario statusą, kelionės išlaidų atlyginimo tvarkos aprašo patvirtinimo“).

 

Pirmą kartą į pareigas profesinėje karo tarnyboje paskirtiems kariams, baigusiems Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, jei toje savivaldybėje jie patys, jų šeimos nariai neturi nuosavybės teise priklausančių, techninius ir higienos reikalavimus atitinkančių gyvenamųjų patalpų ar jų dalies ir per pastaruosius 5 metus nėra jų perleidę (išskyrus perleidimą dėl santuokos nutraukimo), jie laikinai nėra apgyvendinti tarnybiniuose butuose, kai jiems nekompensuojamos gyvenamosios patalpos nuomos išlaidos ir nėra galimybės ar netikslinga juos į tarnybos vietą ir iš jos vežioti tarnybiniu transportu, atlyginamos kelionės iš gyvenamosios vietos į tarnybą ir atgal bet kokios rūšies transportu (išskyrus taksi) išlaidos. 5 metų gyvenamųjų patalpų ar jų dalies perleidimo terminas skaičiuojamas nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į kitas pareigas kitoje savivaldybėje dienos. Kelionės išlaidos atlyginamos 6 metus nuo perkėlimo (rotavimo) ar paskyrimo į pareigas. Jeigu per šį 6 metų laikotarpį profesinės karo tarnybos kariai perkeliami (rotuojami) tos pačios savivaldybės teritorijoje, kelionės išlaidos jiems ir toliau atlyginamos, bet ne ilgiau kaip 6 metus nuo jų perkėlimo (rotavimo) į kitą savivaldybę ar paskyrimo į pareigas. Profesinės karo tarnybos karį perkėlus (rotavus) į kitą savivaldybę, 6 metų terminas skaičiuojamas iš naujo (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (64 str. 4 d.).

 

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo ar žūties (mirties) atveju

 

Kompensacijos kario sveikatos sutrikimo atveju

Kariams dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba dėl tarnybos tapusiems neįgaliais arba ir netapusiems neįgaliais, bet dėl sveikatos sutrikimo (traumos ar ligos) likus liekamųjų reiškinių mokamos vienkartinės kompensacijos, kurių dydžiai sveikatos sutrikimo atveju priklauso nuo sužalojimo sunkumo.

 

Kariūnui mokama vienkartinė kompensacija dėl sveikatos sutrikimo tapusiam neįgaliam ir netekusiam:

  • 75–100 procentų darbingumo – 46,55 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 60–70 procentų darbingumo – 37,24 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • 45–55 procentų darbingumo – 27,93 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija;
  • ki 40 procentų darbingumo – 23,28 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu sunkaus sveikatos sutrikimo atveju kariūnas po gydymo netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 12 mėnesių nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 18,62 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu apysunkio sveikatos sutrikimo atveju kariūnas po gydymo (pasibaigus laikinojo nedarbingumo terminui) netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 6 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 13,97 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Jeigu lengvo sveikatos sutrikimo atveju kariūnas netapo neįgalus, tačiau liko liekamųjų reiškinių (sutriko motorinės ir (ar) sensorinės, ir (ar) psichinės funkcijos) ir dėl to sumažėjo kariūno tinkamumas tarnybai pagal sveikatos būklę, kuris nustatomas praėjus 3 mėnesiams nuo laikinojo nedarbingumo termino pabaigos, jam mokama 9,31 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.) ir Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos apraše.

 

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai liko liekamųjų reiškinių arba nustatytas netektas darbingumas, galite rasti čia.

Prašymo formą kompensacijai gauti, kai neliko liekamųjų reiškinių, galite rasti čia.

 

 

Kompensacijos kario žūties (mirties) atveju

Kariūnui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai kariūnas nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 93,1 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio mėnesinių tarnybinių atlyginimų (be priedų) vienkartinė kompensacija, bet ne mažiau kaip po 77,58 Vyriausybės nustatytų minimaliųjų mėnesinių algų (MMA)* kiekvienam kariūno išlaikytiniui.

 

Kariūnui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, išskyrus numatytus atvejus, kai karys žuvo (mirė) ar sutriko jo sveikata dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, arba kai karys nužudytas ar jo sveikata sutrikdyta dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, mokama 9,31 profesinės karo tarnybos eiliniui pirmaisiais tarnybos metais nustatyto dydžio tarnybinių atlyginimų vienkartinė kompensacija.

 

Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.) ir Vienkartinių kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos apraše.

 

Prašymo formą kompensacijai gauti kario žūties atveju galite rasti čia.

 

  

Laidojimo parama

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

 

Tikrosios karo tarnybos metu dėl susijusių su tarnyba priežasčių žuvusiam arba tikrosios karo tarnybos metu dėl ligos mirusiam kariui Krašto apsaugos ministerijos lėšomis pastatomas paminklas. 

 

* Bazinė socialinė išmoka (BSI) = 39 Eur.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

Karį laidojusio asmens prašymas dėl laidojimo išlaidų apmokėjimo, palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo arba paramos laidojimo išlaidoms iš dalies padengti su visais reikiamais dokumentais pateikiami Krašto apsaugos ministerijai.

 

Daugiau informacijos apie išlaidų apmokėjimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. lapkričio 17 d. nutarime Nr. 1340 „Dėl karių, žuvusių (mirusių) tikrosios karo tarnybos metu, laidojimo išlaidų, karių ir jų šeimos narių palaikų pervežimo į Lietuvą išlaidų apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Mirusio kario artimieji, pageidaujantys pastatyti patvirtinto pavyzdžio paminklą (vertės dydis - 422,27 Eur), prašymą dėl paminklo pastatymo pateikia dalinio, junginio, karinio vieneto, kitos krašto apsaugos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnavo karys, vadui (toliau – karinio vieneto vadas).

 

Jei mirusio kario artimieji, nutarę statyti kitokį paminklą, prašymą dėl kitokio paminklo pastatymo ir išlaidų dalies apmokėjimo kartu su paminklo pagaminimo ir pastatymo išlaidas patvirtinančiais dokumentais pateikia karinio vieneto vadui.

 

Mirusio kario artimiesiems iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų apmokama kitokio paminklo pastatymo išlaidų 80 procentų dalis, bet neviršijant nustatytos patvirtinto pavyzdžio paminklo vertės dydžio.

 

Mirusio kario artimieji, prieš pradėdami statyti kitokį paminklą, gali pateikti karinio vieneto vadui  prašymą apmokėti dalį kitokio paminklo pastatymo išlaidų ir pasirinktam paminklo gamintojui avansu pervesti 50 procentų išlaidų kitokiam paminklui pastatyti. Prie prašymo turi būti pridėta su pasirinktu paminklo gamintoju sudaryta kitokio paminklo pirkimo sutarties kopija arba išankstinio apmokėjimo sąskaita.

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2010 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-67 „Dėl antkapinio paminklo žuvusiam ar mirusiam kariui ar šauliui pastatymo arba išlaidų dalies jo artimiesiems apmokėjimo tvarkos aprašo ir antkapinio paminklo šauliui ar kariui pavyzdžio patvirtinimo“ patvirtintame tvarkos apraše.

 

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, ortopedijos priemonių ir neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

 

Gydymo išlaidų užsienio gydymo įstaigose, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų apmokamos užsienio valstybėje kariui suteiktos sveikatos priežiūros paslaugos, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal išlaidos, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, taip pat protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (65 str. 4 d.).

 

Neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimas

Tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, ir tapusiems neįgaliems arba likus liekamųjų reiškinių, trikdančių tarnybinių funkcijų vykdymą, iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų kompensuojamos neįgaliesiems skirtų techninių pagalbos priemonių įsigijimo, jų priežiūros ir remonto išlaidos (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (651 str. 3 d.).

 

Prašymai dėl minėtų išlaidų apmokėjimo su reikalingais dokumentais teikiami Kariams užsienyje suteiktų gydymo paslaugų, kelionės, lydinčio asmens kelionės ir apgyvendinimo, ortopedijos priemonių įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo bei priemonių neįgaliesiems įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo nagrinėjimo komisijai (toliau – Komisija) šiuo adresu: Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Totorių g. 25, Vilnius, tiesiogiai ar registruotu laišku arba el. paštu kam@kam.lt. Teikiant prašymą el. paštu, pateikiamos reikiamų dokumentų kopijos, vėliau Komisijai pateikiami dokumentų originalai.

 

Reikalingų dokumentų pateikimo ir išlaidų apmokėjimo tvarka numatyta Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2016 m. rugpjūčio 26 d. įsakyme Nr. V-803 „Dėl tikrosios karo tarnybos, atsargos ir dimisijos kariams, sužeistiems dėl priežasčių, susijusių su karo tarnyba ar kario statusu, užsienio valstybėje suteiktų sveikatos priežiūros paslaugų, kelionės į gydymo įstaigą ir atgal, kartu su kariu vykstančio asmens kelionės ir gyvenamojo ploto nuomos, protezų ir ortopedijos technikos įsigijimo ir priežiūros išlaidų apmokėjimo ir neįgaliesiems skirtų techninės pagalbos priemonių įsigijimo, priežiūros ir remonto išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Karo tarnybos ir personalo departamentas

Socialinės saugos ir sveikatos priežiūros politikos skyrius

Tel.: +370 5 273 5680

Informacija atnaujinta 2020.01.10
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media