Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
3 4 5 6
9 13
16
27
30 2 3 4

 

 

Sveikatos priežiūra ir socialinis draudimas

 

 

Karių socialinio draudimo atmintinę galite rasti čia.

 

 

Eil Nr.

Sveikatos ir socialinis draudimas

Taikymas NPPKT kariams

1.

Sveikatos draudimas (priežiūra)

Kariai privalomuoju sveikatos draudimu nedraudžiami visos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos jiems teikiamos KAS ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose ir apmokamos iš KAM lėšų.

2.

Gyvybės ir sveikatos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje (iki 2016-12-31)

Kariai draudžiami valstybės lėšomis (draudimo išmokos mokamos iš KAM lėšų).

3.

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinis draudimas (nuo 2017-01-01)

Kariai draudžiami „Sodroje” (išmokos mokamos iš "Sodros”).

4.

Motinystės socialinis draudimas

(nuo 2017-01-01)

5.

Pensijų socialinis draudimas

6.

Nedarbo socialinis draudimas

 

 

Sveikatos priežiūra ir ligos išmokos

NPPKT kariai nėra draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu.

 

NPPKT atliekantiems kariams teikiamos reikalingos sveikatos priežiūros paslaugos krašto apsaugos sistemos ir kitose sveikatos priežiūros įstaigose iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų, prireikus, teikiamos psichologo konsultacijos (konsultacijas teikia daliniams priskirti karo psichologai).

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 

Jeigu NPPKT metu sutriko kario sveikata ir jam vis dar reikalingas gydymas po NPPKT: sveikatos priežiūros paslaugų teikimas tęsiamas krašto apsaugos sistemos sveikatos priežiūros įstaigose ar kitose sveikatos priežiūros įstaigose, apmokant už sveikatos priežiūros paslaugas iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų. Nedarbingumo laikotarpiu, NPPKT atlikusiems asmenims taip pat mokama ir ligos pašalpa (80 procentų nuo minimalios mėnesinės algos) iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų, tačiau ne ilgiau kaip 4 mėnesius, jei jie neturi teisės į ligos pašalpą, mokamą „Sodroje“ (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (65 str. 1 d. 2 p., 68 str. 3 d.).

 

NPPKT kariai turi teisę gauti ligos išmoką iš „Sodros”, jei jie po NPPKT ne vėliau kaip per 3 mėnesius tapo asmenimis, apdraustaisiais ligos socialiniu draudimu (pvz., tapo dirbančiaisiais ar užimtaisiais kitose veiklos srityse) (Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas (8 str.).

 

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje „Dažnai užduodami klausimai".

 

 

Gyvybės ir sveikatos draudimas nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje

Iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Vadovaujantis iki 2016 m. gruodžio 31 d. galiojusiu Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo 66 str., NPPKT karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo nelaimingų atsitikimų tarnyboje valstybės biudžeto lėšomis, t. y. įvykus nelaimingam atsitikimui iki 2016 m. gruodžio 31 d. ir jį pripažinus draudžiamuoju, draudimo išmokos mokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

 

NPPKT karių gyvybė ir sveikata privalomai draudžiama nuo kario statuso įgijimo dienos iki išleidimo į atsargą dienos. Šie kariai yra apdraudžiami suma, lygia Vyriausybės patvirtintai minimaliajai mėnesinei algai* draudžiamojo įvykio mėnesį, padaugintai iš 12.

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d.

NPPKT kariai draudžiami nuo nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniu draudimu.

 

Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų rūšys:

 • Ligos dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos išmoka (toliau – ligos išmoka)

Ligos išmoka skiriama asmenims, tapusiems laikinai nedarbingiems dėl nelaimingo atsitikimo darbe, pakeliui į darbą ar iš darbo arba profesinės ligos, pripažintų draudžiamaisiais įvykiais. Ligos išmoka skiriama, jeigu teisė ją gauti atsirado draudimo laikotarpiu. Išmokos dydis yra 100 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos išmokoms skaičiuoti.

 • Netekto darbingumo vienkartinė kompensacija

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka iki 20 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 10 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

Jeigu nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio terminuotai netenka daugiau kaip 20, bet mažiau kaip 30 procentų darbingumo, jam išmokama netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, kurios dydis yra 20 procentų jo 24 mėnesių kompensuojamojo uždarbio, taikomo vienkartinei kompensacijai apskaičiuoti.

 • Netekto darbingumo periodinė kompensacija

Jeigu nustatoma, kad nukentėjusysis dėl draudžiamojo įvykio neteko nuo 30 iki 45 procentų darbingumo, jam mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija. Asmeniui, dėl draudžiamojo įvykio netekusiam 45 ir daugiau procentų darbingumo, mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija:

1) jeigu gavėjas dėl to paties draudžiamojo įvykio neturi teisės į tokio paties dydžio arba didesnę netekto darbingumo socialinio draudimo pensiją;

2) jeigu gavėjui dėl to paties draudžiamojo įvykio mokama netekto darbingumo socialinio draudimo pensija yra mažesnė už apskaičiuotą netekto darbingumo periodinę kompensaciją. Šiuo atveju gavėjui mokama netekto darbingumo periodinė kompensacija, kurios dydis yra nustatomas kaip šiame punkte nurodytų išmokų skirtumas.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme ir interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje „Dažnai užduodami klausimai".

 

 

Nedarbo socialinis draudimas

NPPKT kariai draudžiami nedarbo socialiniu draudimu, todėl turi teisę į nedarbo socialinio draudimo išmoką. Išmoka skiriama ir mokama iš Valstybinio socialinio draudimo fondo („Sodros“) lėšų.

 

Nedarbo socialinio draudimo išmoka skiriama bedarbiais teritorinėje darbo biržoje įsiregistravusiems apdraustiesiems, kuriems teritorinė darbo birža nepasiūlė tinkamo darbo ar aktyvios darbo rinkos politikos priemonių ir jeigu jie atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 • iki įsiregistravimo teritorinėje darbo biržoje turi ne mažesnį kaip 18 mėnesių nedarbo draudimo stažą per paskutinius 36 mėnesius;
 • buvo atleisti iš darbo nesant darbuotojo kaltės, dėl nepriklausančių nuo darbuotojo aplinkybių ir darbdavio bankroto atveju;
 • baigė privalomąją pradinę karo tarnybą ar alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą arba buvo paleisti iš NPPKT, kurios metu įgijo pagrindinį karinį parengtumą.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos nedarbo socialinio draudimo įstatyme ir interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje „Dažnai užduodami klausimai".

 

 

Motinystės socialinis draudimas (nuo 2017 m. sausio 1 d.)

NPPKT kariai tarnybos metu yra draudžiami motinystės socialiniu draudimu.

 

 • Motinystės išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims nėštumo ir gimdymo atostogų metu;
 • Tėvystės išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims tėvystės atostogų metu;
 • Vaiko priežiūros išmokos skiriamos turintiems teisę jas gauti apdraustiesiems asmenims vaiko priežiūros atostogų metu, kol vaikui sueis vieni arba 2 metai.

Motinystės, tėvystės ir vaiko priežiūros išmokų dydis yra apskaičiuojamas pagal apdraustojo asmens draudžiamąsias pajamas, turėtas per paeiliui einančius 12 kalendorinių mėnesių, buvusių iki praeito kalendorinio mėnesio prieš teisės gauti motinystės, tėvystės ar vaiko priežiūros išmoką atsiradimo mėnesį.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatyme ir interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje „Dažnai užduodami klausimai".

 

 

Pensijų socialinis draudimas

NPPKT kariai tarnybos metu draudžiami valstybiniu socialiniu pensijų draudimu.

 

 • Valstybinio socialinio draudimo senatvės pensija skiriama asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių ir turintiems minimalų 15 metų socialinio pensijų draudimo stažą (laikas, per kurį yra mokamos privalomos valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos).
 • Netekto darbingumo (invalidumo) pensija skiriama Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais asmenims, turintiems minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo (darbo) stažą netekto darbingumo pensijai. Minimalus stažas yra nustatomas pagal nedarbingo (iš dalies darbingo) asmens amžių pripažinimo nedarbingu (iš dalies darbingu) dieną, t.y. kuo vyresnis asmuo, tuo daugiau stažo jam reikia.
 • Našlių ir našlaičių pensija skiriama mirusiojo, kuris buvo įgijęs teisę gauti netekto darbingumo ar senatvės pensiją arba vieną iš šių pensijų gavo, turėjo minimalų valstybinio socialinio pensijų draudimo ar jam prilygintą stažą, vaikams (įvaikiams), taip pat senatvės pensijos amžių sukakusiam arba nedarbingam (iš dalies darbingam) jo sutuoktiniui.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme ir interneto svetainėje http://www.sodra.lt/, taip pat jos skiltyje „Dažnai užduodami klausimai".

Informacija atnaujinta 2020.01.10
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media