Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
29 30 3 5
7 8 9 10 11 12
14 16 18
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 2

 

 

Parama karių šeimoms

Parama karių, dalyvaujančių tarptautinėse operacijose, šeimoms

Tarptautinėse operacijose tarnaujančių karių artimiesiems teikiama parama. Daugiau informacijos apie teikiamą paramą (psichologinę paramą, prevencinę reabilitaciją, asmeninių siuntinių siuntimo galimybes ir kt.) galite rasti Lietuvos kariuomenės interneto svetainėje http://kariuomene.kam.lt/lt/tarptautines_operacijos_4407/tarnaujanciu_tarptautinese_operacijose_artimiesiems.html ir Lietuvos kariuomenės Gynybos štabo interneto svetainėje http://www.gynybosstabas.lt/lt/kur-kreiptis/.

 

Parama šeimoms kario žūties (mirties) atveju

Kariui žuvus (mirus) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu, ar kai karys nužudytas dėl priežasčių, susijusių su kario statusu, jo šeimos nariams mokama vienkartinė kompensacija. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (67 str.). Vienkartinė kompensacija lygiomis dalimis išmokama žuvusiojo (mirusiojo) sutuoktiniui, tėvui, motinai ir kiekvienam kario išlaikytiniui. Išlaikytiniai yra nedarbingi asmenys, kurie buvo žuvusiojo (mirusiojo) išlaikomi arba jo žūties (mirties) dieną turėjo teisę gauti iš jo išlaikymą; taip pat žuvusiojo (mirusiojo) vaikai, gimę po jo žūties (mirties); vaikai, iki jiems sukaks 18 metų, o vaikai, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, profesinio mokymo įstaigose, aukštosiose mokyklose pagal nuolatinės ar ištęstinės studijų formų programas, – iki jiems sukaks 24 metai, taip pat neįgalūs asmenys.

 

Tikrosios karo tarnybos metu su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis žuvę (mirę) kariai laidojami valstybės lėšomis.  Jeigu kario artimieji palaidoja žuvusį ar mirusį karį šeimos kape ir stato kitokį nei kario paminklą, Krašto apsaugos ministerija apmoka paminklo išlaidų dalį, neviršijančią kario antkapinio paminklo vertės. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (68 str.).

 

Karių, žuvusių (mirusių) užsienyje su tarnyba susijusiomis aplinkybėmis, taip pat užsienyje žuvusių (mirusių) kartu su kariu užsienyje gyvenusių šeimos narių, palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidos padengiamos iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

Prašymą dėl vienkartinės kompensacijos kariui žuvus išmokėjimo asmenys (sutuoktinis, tėvas, motina, vaikai, išlaikytiniai) ar jų įgalioti atstovai turi pateikti krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnavo žuvęs (miręs) karys, vadovui (vadui, viršininkui), nurodydami banko sąskaitą, į kurią prašo pervesti vienkartinę kompensaciją, taip pat prie prašymo turi būti pridėta:

 

- Tarnybinio tyrimo komisijos arba teismo sprendimas, kad karys žuvo (mirė) dėl priežasčių, susijusių su tarnybinių pareigų vykdymu arba kario statusu nustatymo;

- vienkartinės kompensacijos prašančio asmens tapatybę ir ryšius su kariu patvirtinančius dokumentus;

- įsiteisėjusį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos sprendimą dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatyme nustatytos vienkartinės socialinio draudimo išmokos apdraustajam mirus skyrimo;

- kitus dokumentus, susijusius su vienkartinės kompensacijos kariui mirus išmokėjimu.

 

Daugiau informacijos LR Krašto apsaugos ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-420 „Dėl kompensacijų, mokamų kario žūties (mirties) ar sveikatos sutrikimo atveju, išmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo patvirtintame tvarkos apraše.

 

 

Pareigūnų ir karių valstybinė našlių ir našlaičių pensija

Žuvusių (mirusių) karių šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, įvaikiai), atitinkantys Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas sąlygas, įgyja teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę našlių ir našlaičių pensiją, jei miręs asmuo buvo įgijęs teisę gauti pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, valstybinę netekto darbingumo pensiją ar vieną iš šių pensijų gavo arba žuvo ar mirė nuo sužalojimų dėl priežasčių, susijusių su tarnyba. Karių šeimos nariai taip pat turi teisę gauti socialinio draudimo našlių ir našlaičių pensiją, tačiau turi pasirinkti kurią iš šių pensijų jie nori gauti. Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje www.sodra.lt, taip pat jos skiltyje ,,Dažnai užduodami klausimai".

 

Prašymą dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo artimieji turi pateikti LK Gynybos štabo Personalo valdybos J1 Socialinės saugos skyriui. Kartu su prašymu pateikiama:

- mirties liudijimo ir mirties faktą patvirtinančių dokumentų kopijos;

- santuokos liudijimo kopija ar pažymos apie buvusią santuoką kopija;

- našlaičių gimimo liudijimų ar kiti tėvystės (motinystės) ryšius patvirtinančių dokumentų kopijos;

- dokumentaųpatvirtinančių globos ar rūpybos nustatymą ir asmens skyrimą globėju ar rūpintoju kopijos;

- švietimo įstaigos pažymėjimai, jei našlaičiai, vyresni kaip 18 metų.

 

Daugiau informacijos apie pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galima rasti Lietuvos Respublikos Vyriausybės „Dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatų patvirtinimo“ nutarime ir LR Krašto apsaugos ministro 2004 m. kovo 26 d. įsakyme Nr. V-293 "Dėl Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo administravimo krašto apsaugos sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo".

 

Taip pat informacija dėl pareigūnų ir karių valstybinės našlių ir našlaičių pensijos skyrimo teikiama LK Gynybos štabo Personalo valdybos J1 Socialinės saugos skyriuje.

 

Kontaktai pasiteiravimui:

 

Skyriaus vedėjas Agnė Inčirauskienė

Tel.: +370 5 265 7592, KATT 27 092

el. paštas: agne.incirauskiene@mil.lt 

 

Vyr. specialistas Regina Monachova

+370 5 273 5684, KATT 25 684

el. paštas: regina.monachova@mil.lt

 

Vyr. specialistas Laima Stoškuvienė

Tel.: +370 5 265 7575, KATT 27 075

el. paštas: laima.stoskuviene@mil.lt

 

Materialinė pašalpa

PKT kariams, kariūnams, kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, privalomosios pradinės karo tarnybos kariams ir asmenims, atliekantiems alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, jeigu jis nurodytas PKT kario privačių interesų deklaracijoje, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa. Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

 

Mirus profesinės karo tarnybos kariui, kariūnui, kariui savanoriui ar kitam aktyviojo rezervo kariui, privalomosios pradinės karo tarnybos kariui ar asmeniui, atliekančiam alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, jo šeimos nariui skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos. (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui (vadui, viršininkui).

 

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo suderina su Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovu (vadu) ir asmeniu, atsakingu už tos institucijos ar jos padalinio biudžeto planavimą ir pateikia krašto apsaugos ministro sudarytai Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijai (Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymas Nr. V-75 "Dėl prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo").

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpos skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakyme Nr. V-71 „Dėl materialinių pašalpų skyrimo tvarkos patvirtinimo“. 

 

Parama kariams, tarnaujantiems užsienyje

PKT kariams, tarnaujantiems užsienyje, už šeimos narius, kurie užsienyje gyvena kartu su PKT kariu, mokamos išmokos (kompensacijos), susijusios su PKT tarnyba Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, specialiosiose misijose, atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, užsienio valstybių ir tarptautinėse karinėse ar gynybos institucijose, taip pat išmokos (kompensacijos), susijusios su būtinomis vykstant į užsienio valstybę, gyvenant joje ir grįžtant iš užsienio valstybės patirtomis išlaidomis. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (61 str.).

 

Karių vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas lengvata (priėmimas pirmumo tvarka)

Krašto apsaugos ministerija, atsižvelgdama į sudėtingą PKT karių vaikų priėmimą į ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei norėdama užtikrinti palankesnes tarnybos sąlygas PKT kariams, kreipėsi į Lietuvos Respublikos savivaldybes, prašydama bendradarbiauti. Kai kurios Lietuvos Respublikos savivaldybės atsižvelgė į sudėtingas PKT karių tarnybos sąlygas ir savo kompetencijos ribose pakoregavo teisės aktus, nustatydamos papildomas išimtis, priimant karių vaikus prioritetine tvarka.

PKT kariai, kurie yra perkelti į kitą tarnybos vietą, t. y. rotuoti į Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Jonavos ir Marijampolės miestų savivaldybių teritorijas, ir pageidauja, kad jų vaikas (vaikai) būtų priimti į šių miestų ikimokyklinio ugdymo įstaigas, turi pateikti:

  • Vilniaus ir Kauno miestų savivaldybių Švietimo skyriams pažymą, patvirtinančią jų rotacijos datą ir vietą bei papildomus dokumentus, kuriuos reikia pateikti šių savivaldybių tvarkos aprašuose nustatyta tvarka;
  • Panevėžio, Jonavos ir Marijampolės miestų savivaldybėms reikalingus dokumentus šių savivaldybių tvarkos aprašuose nustatyta tvarka.

Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas gali pretenduoti PKT kariai, kurie buvo perkelti į kitą tarnybos vietą (rotuoti) po nurodytų datų:

  • į Vilniaus miestą – po 2016-04-19;
  • į Kauno miestą – po 2016-03-18;
  • Į Panevėžio miestą - po 2015-11-26;
  • į Jonavos miestą – po 2016-02-25;
  • į Marijampolės miestą – po 2016-04-02.
Informacija atnaujinta 2020.01.10
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media