Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
28 29 2
4 5 10
11 12 15
18 20 23 24
25 27 29 30
2 4 5 7

 

 

Piniginės išmokos

Premijos už pavyzdingą tarnybą, švenčių progomis, už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje

PKT kariams, nepriekaištingai atliekantiems tarnybines pareigas, gali būti du kartus per metus (Kalėdų ir Velykų proga) išmokamos iki vieno mėnesinio tarnybinio atlyginimo (be pareiginio priedo) dydžio šventinės premijos ir ne daugiau kaip kartą per metus – iki vieno mėnesinio tarnybinio atlyginimo (be pareiginio priedo) dydžio premijos už pavyzdingą tarnybą, jeigu kario tarnyba vertinama labai gerai ar gerai.

 

PKT kariai taip pat gali būti apdovanojami piniginėmis premijomis ar vardinėmis dovanomis už ypatingą pasižymėjimą tarnyboje.

 

Premijos mokamos iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (60 str.).

 

Skatinamoji piniginė išmoka

PKT kariams už pirmus 4 nepertraukiamos PKT metus mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jų tarnyba įvertinta nepatenkinamai. Išmokos dydis apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį*, nustatytą tiems metams, kuriais PKT karys įgyja teisę gauti šią išmoką, ir priklauso nuo PKT kario tarnybos vertinimo rezultatų:

     1) 45 bazinių dydžių – PKT kariams, kurių tarnyba įvertinta labai gerai;

     2) 35 bazinių dydžių – PKT kariams, kurių tarnyba įvertinta gerai;

     3) 20 bazinių dydžių – PKT kariams, kurių tarnyba įvertinta patenkinamai (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str.)

TAR pastaba. 60 straipsnio 9 dalyje nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skiriamos PKT kariams, kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, PKT, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis sudariusiems po 2016-07-01.

 

Pirmą kartą į pareigas PKT paskirtiems kariams, baigusiems Akademiją ar užsienio valstybės karo mokymo įstaigą, į kurią buvo siųsti Krašto apsaugos ministerijos ir kurią baigusiems suteikiamas pirmasis karininko laipsnis, mokama vienkartinė piniginė išmoka, išskyrus atvejus, kai jie įvertinti nepatenkinamai. Išmokos dydis priklauso nuo kariūno vertinimo, kurio tvarką ir kriterijus nustato krašto apsaugos ministras, rezultatų:

    1) 7,3 bazinio dydžio – įvertinus labai gerai;

    2) 5,5 bazinio dydžio – įvertinus gerai;

    3) 3,3 bazinio dydžio – įvertinus patenkinamai (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (60 str.).

TAR pastaba. 60 straipsnio 10 dalyje nustatytos vienkartinės piniginės išmokos skiriamos PKT kariams, kariams savanoriams ir kitiems aktyviojo rezervo kariams, PKT, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario tarnybos sutartis sudariusiems po 2016-07-01.

 

*Bazinis dydis (BD) = 176,00 Eur.

 

Išmokos išmokamos per 30 kalendorinių dienų po PKT kario tarnybos vertinimo iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (60 str).

 

Priedai

PKT kariams, dirbantiems labai atsakingą arba specifinį darbą, mokami pareiginiai tarnybinio atlyginimo priedai.

 

PKT kariams, einantiems pareigas, susijusias su didesne vadų atsakomybe, pavyzdžiui, Karo policijos vadui, Krašto apsaugos savanorių pajėgų vadui, Sausumos pajėgų vadui, Kariuomenės vadui atitinkamai mokami 0,5; 0,7; 0,9; 1,2 bazinio dydžio (BD)* priedai.

 

PKT kariams, atliekantiems specifines pareigas, pavyzdžiui, išminavimo, nardymo, kovinio rengimo ir kt., mokami 1–3 BD priedai. Priedai mokami tol, kol karys vykdo šias pareigas.

 

Tarnybinio atlyginimo priedai taip pat mokami PKT kariams, turintiems ypatingų karinių specialybių kvalifikacines kategorijas:

  • už 1–ąją kvalifikacinę kategoriją mokamas 2 BD priedas;
  • už 2–ąją kvalifikacinę kategoriją – 1,4 BD priedas;
  • už 3-iąją kvalifikacinę kategoriją - 1 BD priedas.  

 

 *Bazinis dydis (BD) = 176,00 Eur.

 

 

Išeitinės pašalpos

PKT kariams išeitinė pašalpa mokama šiais atvejais:

  • kai su kariu nutraukiama PKT sutartis vadovybės iniciatyva arba valia ne dėl kario kaltės, pavyzdžiui, likviduojant dalinį, tarnybą, mažinant karių skaičių, nustačius, kad karys negali atlikti pareigų dėl sveikatos būklės, neturi reikiamos kvalifikacijos ir pan., o išleidžiamas į atsargą karys neturi teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją;
  • kai kariui sukanka išleidimo į atsargą amžius, o išleidžiamas į atsargą karys neturi teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją;
  • kai baigiasi terminuota PKT sutartis, o išleidžiamas į atsargą karys neturi teisės į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją.

 

Šiais atvejais mokamos išeitinės pašalpos dydis priklauso nuo kario tarnybos krašto apsaugos sistemoje stažo:

  • turintiems iki 5 metų stažą, mokama 1 mėnesio tarnybinio atlyginimo dydžio;
  • turintiems didesnį kaip 5 metų stažą – 2 mėnesių tarnybinių atlyginimų dydžio;
  • turintiems didesnį kaip 10 metų stažą – 3 mėnesių tarnybinių atlyginimų dydžio;
  • turintiems didesnį kaip 15 metų stažą – 4 mėnesių tarnybinių atlyginimų dydžio.

 

Kai su kariu nutraukiama PKT sutartis vadovybės iniciatyva arba valia ne dėl kario kaltės, tačiau išleidžiamas į atsargą karys turi teisę į pareigūnų ir karių valstybinę pensiją, jam išmokama 2 mėnesių tarnybinių atlyginimų dydžio išeitinė pašalpa neatsižvelgiant į tarnybos krašto apsaugos sistemoje stažą.

 

Visiems kariams, su kuriais nutraukiama PKT sutartis ne dėl jų kaltės ir apie tai jų iš anksto neįspėjus, mokama 1 mėnesio tarnybinio atlyginimo dydžio, o kariui, auginančiam vaiką ar vaikų iki 14 metų, mokama 2 mėnesių tarnybinių atlyginimų dydžio papildoma kompensacija.

 

Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatyme (40 str.).

 

Materialinės pašalpos

Kariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, sutuoktinio, sugyventinio, jeigu jis nurodytas PKT kario privačių interesų deklaracijoje, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju yra paskirtas PKT karys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jų rašytiniu prašymu gali būti skiriama iki 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos (MMA)* dydžių pašalpa Pašalpa skiriama iš Krašto apsaugos ministerijai skirtų asignavimų (Lietuvos Respublikos krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymas (68 str.).

 

*Minimali mėnesinė alga (MMA) = 607 Eur (nuo 2020 m. sausio 1 d.).

 

Mirus kariui, jo šeimos nariui, skiriama 5 Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių pašalpa. Pašalpa šeimos nariui nemokama, jeigu kario mirties atveju jis turi teisę gauti šio įstatymo 67 straipsnyje nustatytą kompensaciją ar tos pačios paskirties pašalpą iš kitos biudžetinės įstaigos.

 

Prašymas dėl materialinės pašalpos skyrimo mirus šeimos nariui ar kariui ir faktą patvirtinantys dokumentai (mirties liudijimo kopija), taip pat giminystės ryšį įrodantys dokumentai (paso ar asmens tapatybės kortelės ir/ar gimimo, santuokos, įvaikinimo ir kitų liudijimų kopijos) pateikiamas Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame karys tarnauja, vadovui. Prašymo formą rasite čia.

 

Prašymą skirti materialinę pašalpą esant sunkiai materialinei būklei dėl kario ar jo šeimos nario ligos, taip pat dėl stichinės nelaimės ar turto netekimo suderina su Krašto apsaugos sistemos institucijos ar jos padalinio, kuriame tarnauja, vadovu (vadu) ir asmeniu, atsakingu už tos institucijos ar jos padalinio biudžeto planavimą ir pateikia krašto apsaugos ministro sudarytai Prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijai. Prašymo formą rasite čia.

 

Daugiau informacijos apie materialines pašalpos skyrimą ir reikalingų dokumentų pateikimo tvarką galite rasti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2005 m. sausio 21 d. įsakyme Nr. V-71 „Dėl materialinių pašalpų skyrimo ir prašymų gauti materialinę pašalpą nagrinėjimo komisijos darbo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

Informacija atnaujinta 2020.02.21
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media