Grįžti į pradinįSvetainės medis   English Neįgaliesiems Mobili versija

nuoroda kariuomene     

 

KAS įvykių kalendorius

P A T K P Š S
27
6 7 8
18 19 21 22
23 27 29
30 3 4 5

 

 

Vita Gasperienė

Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

1. Planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, užtikrina Skyriaus funkcijų vykdymo kokybę, kvalifikuotą skirtų užduočių ir pavedimų vykdymą nustatytu laiku;

2. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento nuostatų, struktūros ir kitų vidaus tvarką ir skyrių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

3. rengia ir teikia Departamento direktoriui tvirtinti Departamento darbo reglamento, pareigybių sąrašo, valstybės tarnautojų pareigybių aprašymų bei jų pakeitimų projektus ir kitus projektus personalo valdymo klausimais;

4. rengia ir teikia derinti Departamento direktoriaus įsakymų projektus Departamento veiklos, personalo administravimo ir Skyriaus kompetencijos klausimais;

5. organizuoja priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas konkursus, tvarko personalo priėmimo į pareigas ir atleidimo iš jų dokumentus;

6. organizuoja Departamento valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimus, vertina pavaldžių tarnautojų tarnybinę veiklą;

7. dalyvauja formuojant personalo mokymo prioritetus, kontroliuoja Departamento personalo metinių mokymo planų sudarymą ir įgyvendinimą;

8. teikia Departamento direktoriui siūlymus dėl Departamento personalo skatinimo, tvarko teikimus skatinti, organizuoja apdovanojimų teikimą Departamento valstybės tarnautojams; organizuoja ir tvarko nuobaudų skyrimo Departamento valstybės tarnautojams dokumentus;

9. pagal kompetenciją kartu su kitais Departamento skyrių vedėjais kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus dėl darbo drausmės, tarnybos sąlygų gerinimo;

10. padeda įgyvendinti personalo socialines ir kitas garantijas, pagal kompetenciją konsultuoja Departamento valstybės tarnautojus;

11. organizuoja atostogų suteikimą, kontroliuoja Departamento darbo ir poilsio laiko apskaitą, laiko apskaitos žiniaraščių pildymą ir teikimą Centralizuotai finansų ir turto tarnybai prie Krašto apsaugos ministerijos;

12. kontroliuoja Departamento duomenų pateikimą valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje (VATARAS) ir Personalo valdymo informacinėje sistemoje (PerVIS); teikia duomenis apie Departamento personalą KAM Personalo departamentui;

13. kontroliuoja pranešimų apie Departamento darbuotojus teikimą elektronine draudėjų aptarnavimo sistema EDAS;

14. organizuoja ir kontroliuoja gautų ir Departamente rengiamų slaptų dokumentų apskaitą;

15. įstatymo nustatytais terminais organizuoja įslaptintos informacijos patikrinimus;

16. koordinuoja viešuosius pirkimus ir pagal kompetenciją juos inicijuoja;

17. koordinuoja Departamento dokumentacijos planų rengimą, organizuoja bylų formavimą;

18. kontroliuoja Departamento bylų formavimą, archyvavimą, darbuotojų asmens bylų tvarkymą ir perdavimą Krašto apsaugos ministerijai saugoti;

19. koordinuoja Departamentui priskirto turto apskaitą;

20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose personalo bei kitais klausimais, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei organizacijomis;

21. pagal kompetenciją padeda Departamento vadovybei kontroliuoti, kaip valstybės tarnautojai vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;

22. teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Skyriui, o įgaliotas – ir Departamentui, Krašto apsaugos ministerijai kitose Lietuvos Respublikos, tarptautinių organizacijų institucijose ir darbo grupėse;

23. pagal kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su jo funkcijomis susijusius pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 

1. Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių ar technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, krašto apsaugos sistemos organizavimą ir karo tarnybą, Departamento veiklos sritį;

3. išmanyti įslaptintos informacijos apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;

4. gebėti efektyviai planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus veiklą;

5. gebėti rengti teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7. turėti 3 m. personalo administravimo ir 1 m. vadovavimo patirtį;

8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

9. mokėti dirbti kompiuteriu šiomis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

Informacija atnaujinta 2016.09.06
Biudžetinė įstaiga, kodas Juridinių asmenų registre 188602751.
Totorių g. 25, LT-01121 Vilnius, tel. 8 (706) 70750, faks. (8 5) 264 8517, el. paštas kam@kam.lt
PVM mokėtojo kodas LT100001016116
© Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija
Sprendimas: Fresh Media